100-100000591WOF(7700X)

SKU: 100-100000591WOF(7700X)@AMD-338214 Category:

AMD Ryzen 7 7700X, without cooler